ANAF Braila informeaza

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Cum se reduc penalitatile de intarziere ?

ANAF Brăila reaminteşte contribuabililor interesaţi facilităţile acordate potrivit prevederilor O.G.nr.30/2011 şi O.M.F.P. nr.2.604/2011, pentru obligaţiile fiscale restante la 31.08.2011, ce vor fi stinse prin plată sau compensate până la 30.iunie.2012.
Prezentăm mai jos - în sinteză- condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această facilitate.
Penalităţile de întârziere care fac obiectul facilităţii reprezintă sancţiuni pentru plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale, respectiv suma datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.
Facilităţile fiscale menţionate se aplică pentru obligaţiile fiscale administrate de A.N.A.F. şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul M.F.P.şi transmise spre recuperare A.N.A.F. şi se acordă, în funcţie de structura obligaţiei, de:
-    A.N.A.F., prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de acestea.
-    Autoritatea Naţională a Vămilor, prin organele sale subordonate, pentru obligaţiile fiscale administrate de acestea.
-    Direcţiile de specialitate din M.F.P.pentru obligaţiile stabilite de acestea şi transmise spre recuperare A.N.A.F.
Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31.08.2011 se acordă reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plată sau compensare până la 30.iunie.2012.


Atenţie!
Pentru dobânzile datorate până la data stingerii şi stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiţia se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată, care, potrivit art.111 alin.(2) din Codul de Procedură Fiscală, se stabileşte în funcţie de data comunicării deciziilor, astfel:
-    dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare.
-     dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
Prin obligaţii fiscale restante la 31.08.2011 se înţeleg:
-    obligaţiile fiscale care sunt individualizate în declaraţiile fiscale ale contribuabilului depuse până la 31.08.2011 şi/sau decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului până la această dată, pentru obligaţiile administrate de A.N.A.F.
-    obligaţiile fiscale individualizate în înscrisuri care constituie titlu de creanţă comunicate contribuabilului până la 31.08.2011,pentru obligaţiile fiscale stabilite de direcţiile de specialitate din cadrul M.F.P.
 Prin obligaţii fiscale principale se înţeleg şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care este suspendată executarea actului prin care s-a aplicat amenda.Amenzile sunt exigibile la data comunicării actului de individualizare a amenzii, în cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul A.N.A.F. sau la data primirii titlurilor executorii, în cazul amenzilor stabilite de alte instituţii şi transmise A.N.A.F. în vederea executării.
Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora.

Important!
Majorările de întârziere pentru care se acordă reducere sunt cele datorate pentru perioada 1.ianuarie.2006 – 30.iunie.2010
Facilităţile fiscale nu se acordă pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

În vederea acordării facilităţilor fiscale, contribuabilii interesaţi pot depune o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor fiscale de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare, precum şi a celor care pot face obiectul facilităţii.
În situaţia în care contribuabilii sting prin plată sau compensare toate obligaţiile de plată şi nu au depus la organul competent cererea prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, vor solicita acordarea facilităţii fiscale prin depunerea unei cereri la organul competent.