Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratia 099, explicatii si instructiuni de completare

Instructiuni de completare a formularului 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaratia 099 se completează şi se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispoziţiile art.153 alin.(9) lit.c)-e) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(91) din Codul fiscal.

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:
Rândul 1. Denumire/Nume, prenume
Se completează cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se
solicită înregistrarea în scopuri de TVA.
Rândul 2. Domiciliul fiscal
Se completează cu domiciul fiscal al persoanei impozabile stabilit potrivit legii.

B.REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT:
Se marchează cu "X" în situaţia în care cererea este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul
fiscal.
Date de identificare a împuternicitului - se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, adresa acestuia şi codul de identificare fiscală.
C. PRIN PREZENTA, SOLICIT ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Rândul 1 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care solicită înregistrarea în scopuri deTVA, datorită încetării situaţiei care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Rândul 2 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.
Rândul 3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operaţiune realizată şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.
Rândul 4. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispoziţiilor art. 1561 din Codul fiscal.
Rândul 4. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de art.1561 din Codul fiscal.