Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratia 200 si 201: termen transmitere 2012

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că data de 25 mai 2012, reprezintă termenul limită de depunere a declaraţiilor aferente veniturilor realizate în anul 2011, respectiv:

 

1.      "Declaraţie privind veniturile realizate din România”- formular 200;

2.      "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate " – formular 201.

 

Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor,  îşi pot exprima opţiunea privind destinaţia unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datoratpe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 230 – “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ". 

 

Declaraţia privind veniturile realizate din România- formular 200 se completează şi se depune pentruurmătoarele categorii de venituri:

 

1- venituri din activităţi independente- activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală;

nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

►nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu sau stabilit plăţi anticipate, conform legii.

2- venituri din cedarea folosinţei bunurilor - închirieri sau arendă;

►nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final;

3- venituri din activităţi agricole determinate în sistem real;

4- venituri realizate într-o formă de asociere - venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere;

5- transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în

cazul societăţilor închise;

6- venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 

 

PRECIZARE: Pentru toate celelalte categorii de venituri obţinute de către contribuabili în anul 2011, respectiv venituri din:

- salarii şi venituri asimilate salariilor;

- investiţii, altele decât cele menţionate anterior;

- premii şi venituri din jocuri de noroc;

- pensii;

- activităţi agricole a căror impunere este finală, respectiv veniturile obţinute prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate;

- transferul proprietăţilor imobiliare;

- alte surse,   

NU SE DEPUN DECLARAŢII  privind venitul realizat.

 

Cu ocazia completării şi depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate din România, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

 

ATENŢIE!

●Formularul 200 se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declarației, vor completa în mod corespunzător numărului de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – „Anexă nr... la Declarația privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.

 

NOTĂ: Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior depun, odată cu Declaraţia privind veniturile realizate din România- formular 200, și „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” – formular 220. 

 

 Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate " – formular 201 se completează şi se depune de către:

- persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;

- persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă. 

 

Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:

► venituri din profesii libere;

venituri din activităţi comerciale;

► venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

► venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

► venituri din activităţi agricole;

► venituri sub formă de dividende;

► venituri sub formă de dobânzi;

► venituri din premii;

►venituri din jocuri de noroc;

► venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

► câştiguri din transferul titlurilor de valoare;

           ► venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare

de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare;

► alte venituri din investiţii;

►venituri din pensii;

           ► alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.

 

ATENŢIE:

Declaraţia se depune şi de către contribuabilii care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate.

 

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare,

precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

 

NOTĂ: Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursă întro valută de circulaţie internaţională, cum ar fi

dolari S.U.A. sau euro, folosinduse cursul de schimb din ţara de sursă;

b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosinduse cursul de schimb mediu

anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

 

ATENŢIE:

Veniturile se declară pentru fiecare ţară sursă a veniturilor şi pentru fiecare

categorie de venit realizat.

 

Organul fiscal competent pentru primirea formularelor 200:

a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b)organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.       

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit.b) de mai sus.

 

Organul fiscal competent pentru primirea formularelor 201 este organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal.

 

Organul fiscal competent pentru primirea formularelor 230:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Formularele 200, 201 şi 230 se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de acestea, şi se depun personal sau prin împuternicit legal, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

Formularele 200 şi 230  se pot depune şi on-line, dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

 

● Formularele 200, 201 şi 230 se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF - link-ul- asistenţă contribuabili/toate formularele, sau, pentru depunerea electronică, link-ul – declaraţii electronice/persoane fizice/decărcare declaraţii.

 

Depunerea“Declaraţiei privind veniturile realizate din România” - formular 200, precum şi a “Declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate " – formular 201, după data de 25 mai 2012, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

 

                NOTĂ: Întrucât formularul 230 reprezintă o cerere a contribuabililor pentru a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută de lege, cu termen de depunere 25 mai 2012, depunerea acestui formular după data menţionată nu-şi mai produce efecte.