Noutati ANAF BRAILA

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratia 600 - Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Începând cu 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri revine A.N.A.F., conform prevederilor O.U.G. nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.În acest context, Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial Partea I, nr.421/25.06.2012, a fost publicat Ordinul comun al preşedintelui A.N.A.F.şi preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr.874/221/I.C./2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

 Prezentăm mai jos principalele implicaţii fiscale ale acestui act normativ:

 Obligaţie

Formularul 600, „Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se completează şi se depune de următoarele categorii de contribuabili:

-         intreprinzătorii titulari ai unei intreprinderi individuale;

-         membrii intreprinderii familiale;

-         persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

-         persoanele care realizează venituri din profesii libere;

-         persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale.Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

 Completare şi depunere

Declaraţia 600 se completează în 2 exemplare, de câtre contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună credinţă informaţiile prevăzute de formular. Originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Declaraţia poate fi modificată de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă după caz.

Important! Declaraţia se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în acest caz, data depunerii declaraţiei fiind data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţie.

Alte precizări

Pentru anul 2012, declaraţia se depune de către persoanele menţionate mai sus numai în situaţia în care se încadrează în una dintre aceste categorii, începând cu 1.iulie.2012.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct.I-III şi V din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligaţia depunerii declaraţiei.