Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratia inventar sanatate CASS se modifica

Ordin 344/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata în sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pâna la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

 Avand in vedere:
    - Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. Cs.A. 1.111/DG471/2011;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 53/25/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie-inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Declaratia-inventar (descarca declaratie ) se depune si pe un formular editat sau descarcat de pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate www.cnas.ro. Formularul editat, semnat si stampilat se depune la casele de asigurari de sanatate."
    2. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Datele privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele prevazute la alin. (2) in perioada 2006-2010, aflata in sold la data de 31 decembrie 2010 si neachitata pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali, se transmit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala."
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii, Cseke Attila
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Dorin Ionescu