ANAF Braila informeaza

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratii fiscale care se depun in aprilie 2012

    Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează contribuabilii că, în luna aprilie 2012 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos:

Termen 6.aprilie.2012, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România , formular 092.Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de T.V.A. lunar.
Reglementare : O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009

Termen 10.aprilie.2012, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal, formular 096.Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A.
Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.13/2011.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire(35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817lei).
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.2296/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
 
Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire(35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817lei).
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire(35.000 Euro, la cursul B.N.R. de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817lei).
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007 cu modificările şi completările ulterioare

Termen 25.aprilie.2012, inclusiv
 
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar şi trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2012.
 Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112.cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile aferente lunii martie  2012.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar,trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2012.
Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare    O..A.N.A.F.nr.3.665/2011.Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare:art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2012.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2012.
Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.76/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394.pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna martie, trimestrul I 2012,  de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară şi trimestrială. Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011.

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România); persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi din străinătate), pentru trimestrul I 2012.
Reglementare : O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru cîştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225, pentru trimestrul I 2012 Reglementare : O.P.A.N.A.F.nr.2.600/2010

Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr.418/2012

Termen  30.aprilie.2012 inclusiv

 Situaţiile financiare anuale.Se depun de societăţile cooperatiste şi alte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi altele asemenea, înfiinţate în baza unor legi speciale, pentru exerciţiul financiar 2011.
Reglementare: art.36 din Legea nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.F.P. nr.52/2012;

Decontul privind accizele, formular 120.Se depune anual de operatorii economici plătitori de accize.
Reglementare : art.129 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formular 130.Se depune anual de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţie internă.
Reglementare : art.129 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare