Comunicat ANAF Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratii fiscale de transmis in luna octombrie 2012

Termen 5 octombrie 2012 inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice in mod independent sau exercită profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna septembrie 2012 şi sunt obligate să îşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de T.V.A. lunar.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1165/2009.

Termen 10 octombrie 2012, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .
Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.53/2012.


Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.
 
Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.


Termen 25 octombrie 2012, inclusiv
 
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar,trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie. 2012.
 Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar,trimestrial,  pentru obligaţiile aferente lunii septembrie. 2012.
Reglementare: H.G.R.nr.1397/2010; O.M.F.P. nr.1045/2012

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar,trimestrial, semestrial, anual – după caz,  pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie. 2012.
Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,    O.P.A.N.A.F.nr.3.665/2011.Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,până la 10.septembrie.2012. 

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare:art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii septembrie. 2012.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie. 2012.
Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.76/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394.pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna septembrie. 2012,  de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară.
Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011.

Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311.Se depune până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr.418/2012

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România); persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi din străinătate), pentru trimestrul III 2012.
Reglementare : O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru cîştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, formular 225, pentru trimestrul III 2012 Reglementare : O.P.A.N.A.F.nr.2.600/2010.

Notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30.septembrie.2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei. Se depune de către persoanele impozabile plătitoare de T.V.A. care aplică sistemul T.V.A. la încasare începând cu 1.ianuarie.2013.
Reglementare: O.G. nr.15/2012.

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV indice 1, care nu generează o persoană juridică.
Reglementare: art.52 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Contribuabilii prevăzuţi la art.296 indice 21, alin.(1), lit.a) - e), adică: intreprinzători titulari ai unei intreprinderi individuale; membrii intreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată; persoanele care realizează venituri din profesii libere;  persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
Reglementare:  art.296 indice 24, alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Contribuabilii prevăzuţi la art.296 indice 21, alin.(1), lit. g), adică: persoanele care realizează venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.
Reglementare: art.296 indice 24, alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.