Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Declaratii fiscale februarie 2013

Termen 7. februarie. 2013, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna ianuarie 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de T.V.A. lunar.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009

Termen 11.februarie.2013, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal,în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .
Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768/2012.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.2.296/2007.
 
Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare :art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Termen 25.februarie.2013, inclusiv
 
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013.
 Reglementare: O.P.A.N.A.F.1.950/2012

Declaraţie privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune de către organizaţiile non profit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.
Reglementare: art.34 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, O.P.A.N.A.F. 1.950/2012

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112.cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2013.
Reglementare: O.M.F.P.nr.1045/2012

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013.
Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,    O.P.A.N.A.F.nr.3.665/2011.Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,până la 10.ianuarie.2013. 

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare:art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2013.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2013.
Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.76/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2013,  de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară. Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011.

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9), lit.a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A.a fost anulat conform art.153 alin.(9), lit.a) – e) din Codul Fiscal,pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.
Reglementare: O.P.A.N.A.F. 418/2012

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul...formular 392A. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei.
Reglementare: art.156 indice 3, alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F. 1.081/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri,prestările de servicii şi achiziţiile  efectuate în anul...formular 392B. Se depune de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de T.V.A., potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri,  realizată la finele anului calendaristic , excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.
Reglementare: art.156 indice 3, alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F. 1.081/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul....formular 393. Se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de T.V.A., potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,care, în cursul anului precedent,au prestat servicii de transport internaţional de persoane.
Reglementare: art.156 indice 3, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F. 1.081/2011.

Termen 28.februarie.2013, inclusiv

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi.
Reglementare : art.119 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Declaraţie – inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15.noiembrie.2012 şi neachitate, formular 172, avizată de Agenţia Domeniilor Statului. Formularul se completează şi se depune de către plătitorii de redevenţă, beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului.
Reglementare : O.P.A.N.A.F. 8/2013

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205. Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform titlului III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Declaraţia se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.1.913/2012.

Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe
Reglementare: art.124 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.F.P.460/2004

Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state member ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate, formular 400.
Reglementare: art.119 alin.(1 indice 1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.564/2007.