ANAF Braila stiri aprilie 2012

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Intocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la institutiile publice

În atenţia instituţiilor publice : întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări lunare

    Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 17.aprilie.2012 a fost publicat O.M.F.P. nr.479/2012 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice , precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012.
    În materialul următor prezentăm principalele prevederi ale acestui act normativ:

Reglementări privind situaţiile financiare trimestriale ale instituţiilor publice, în anul 2012.
    Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile care au obligaţia să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale sunt autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instutuţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate.
Situaţiile financiare care se întocmesc de către instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2012 se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
    Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale în anul 2012 potrivit modelelor adaptate structurilor indicatorilor aprobaţi prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/2011 şi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr.294/2011, prin Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potrivit celorlalte acte normative în vigoare.
    Situaţiile financiare trimestriale în anul 2012 se întocmesc conform modelelor situaţiilor financiare trimestriale aprobate prin:
-    O.M.F.P.nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009.
-    O.M.F.P.nr.980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010.
-    O.M.F.P.nr.1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011.
-    O.M.F.P.nr.24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31.decembrie.2011.
Modelele formularelor valabile pentru situaţiile financiare trimestriale în anul 2012 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro, meniul Domenii de activitate, submeniul Reglementari contabile/institutii publice/legislatie.

    Pentru anul 2012, termenele de depunere a Situaţiilor financiare trimestriale la  Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice sunt :
-    10.mai 2012          pentru trimestrul I 2012
-    9.august.2012         pentru trimestrul II 2012
-    9.noiembrie.2012     pentru trimestrul III 2012

Reglementări privind raportările financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2012
    Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instutuţiile publice autonome raportează lunar:execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
    Unităţile administrativ –teritoriale raportează lunar: execuţia cheltuielilor efectuate din finanţările rambursabile externe şi interne; execuţia centralizată a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, inclusiv a activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi execuţia cheltuielilor efectuate pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
    Termenul de depunere al acestor raportări la     Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.
Toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare a cheltuielilor, raportează lunar Anexa 30 “Plăţi restante” şi următorii indicatori din bilanţ: „Creanţe comerciale şi avansuri”, „Datorii comerciale şi avansuri”, „Contribuţii sociale”, „Salariile angajaţilor”, “Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane”, raportare ce va fi însoţită de o notă explicativă pentru creşterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilanţ la indicatorii menţionaţi.
      Termenul de depunere al acestei raportări la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.
    Raportările financiare lunare se vor transmite în format electronic, însoţite de o adresă de înaintare scanată şi semnată de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de o altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.