Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Intructiuni de depunere si completare a formularului 394

Ordin 3596 din 19 decembrie 2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

    In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 53 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania sunt obligate sa declare toate livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile de bunuri si servicii realizate, pe teritoriul Romaniei, catre/de la alte persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania.
    ART. 2
    In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 1, se aproba modelul si continutul formularului (394) "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national", cod MFP 14.13.01.02/f, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 3
    Formularul prevazut la art. 2 se completeaza si se depune conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, iar conditiile ce trebuie respectate de catre fisierul XML pentru depunerea electronica a declaratiilor sunt prevazute in anexa nr. 3.
    ART. 4
    Formularul prevazut la art. 2 se gestioneaza conform procedurii prevazute in anexa nr. 4.
    ART. 5
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare ale formularului prevazut la art. 2 sunt stabilite in anexa nr. 5.
    ART. 6
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 7
    Perioada de raportare pentru formularul mentionat la art. 2 este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300), prevazuta la art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 8
    Declaratia mentionata la art. 2 se depune pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.
    ART. 9
    Directia generala de informatii fiscale, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 10
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2012.
    ART. 11
    Pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national pana la data de 31 decembrie 2011 inclusiv raman aplicabile prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.
    ART. 12
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 februarie 2012.
    ART. 13
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 702/2007 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 4 iunie 2007.

Intructiuni de depunere si completare a formularului 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

    1. Declaratia se completeaza si se depune de catre:
    a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1), si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
    Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
    Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;
    b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.
    Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" si pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare.
    Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.
    2. Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) si numai daca in aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.
    3. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni in datele declarate sau in cazul in care una ori mai multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.
    4. Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, care are atasat fisierul XML descris in anexa nr. 3.
    a) Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania. Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
    b) Declaratia se poate depune si in format electronic, pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1, in format hartie (doar prima pagina), semnat si stampilat, conform legii. Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunica prin posta cu confirmare de primire.
    5. Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta.
    Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro

    Completarea declaratiei

    SECTIUNEA 1

    Cartusul referitor la tipul platitorului si perioada de raportare se completeaza cu:
    a) la tip platitor se inscrie perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300), prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;
    b) anul la care se refera declaratia; se inscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2012);
    c) luna - se inscrie cu cifre arabe numarul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

    A. Date de identificare ale persoanei inregistrate in scopuri de TVA
    1. Denumire/nume si prenume - se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri de TVA.
    2. Cod de inregistrare in scopuri de TVA - se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA (codul de identificare fiscala precedat de prefixul RO).
    3. Domiciliul fiscal - se inscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei inregistrate in scopuri de TVA.
    B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/imputernicitului
    1. Denumire/nume, prenume - se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnata ca reprezentant fiscal/legal sau imputernicit de catre persoana impozabila straina.
    2. Cod de identificare fiscala/CNP - se inscrie codul de identificare fiscala sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al imputernicitului.
    3. Domiciliul fiscal - se inscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.
    C. Rezumat declaratie
    Acest cartus contine:
    1. Numarul total al persoanelor inregistrate in scopuri de TVA incluse in declaratie, indiferent de numarul operatiunilor;
    2. Valoarea totala a bazei impozabile aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si valoarea totala a TVA aferenta acestora;
    3. Valoarea totala a bazei impozabile aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate si valoarea totala a TVA aferenta acestora;
    4. Valoarea totala a bazei impozabile/Valoarea totala a TVA aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa:
    4.1 Separat se va completa intr-un cartus valoarea totala a bazei impozabile/valoarea totala a TVA aferenta livrarilor de cereale si plante tehnice pentru care se aplica taxarea inversa (suma ce este cuprinsa in valoarea totala completata la pct. 4).
    5. Valoarea totala a bazei impozabile/Valoarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa:
    5.1 Separat se va completa intr-un cartus valoarea totala a bazei impozabile/valoarea totala a TVA aferenta achizitiilor de cereale si plante tehnice pentru care se aplica taxarea inversa (suma ce este cuprinsa in valoarea totala completata la pct. 5).

    SECTIUNEA a 2-a

    Se completeaza cu valoarea cumulata inscrisa in facturile emise/primite, pentru fiecare cod de inregistrare in scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzactii.
    Exceptie fac valorile totale inscrise in facturile aferente tranzactiilor pentru care se aplica taxarea inversa, care se completeaza pe acelasi formular, separat fata de celelalte operatiuni, pentru fiecare partener.

    A. Lista livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul national
    1. Coloana "Denumire/Nume si prenume beneficiar" - se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri de TVA catre care a(u) fost emisa(e) factura/facturile sau denumirea/numele si prenumele reprezentantului fiscal, in cazul in care beneficiarul livrarii de bunuri/prestarii de servicii nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.
    2. Coloana "Codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului" - se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului livrarii de bunuri/prestarii de servicii sau al reprezentantului fiscal, in cazul in care beneficiarul livrarii de bunuri/prestarii de servicii nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.
    3. Coloana "Baza impozabila totala" - se inscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, inclusiv baza de impozitare aferenta facturilor de stornare, in lei. In cazul in care baza de impozitare este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (-).


    4. Coloana "Taxa pe valoarea adaugata totala" - se inscrie suma totala a taxei colectate, inclusiv taxa aferenta facturilor de stornare, in lei. Daca taxa colectata este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (-).
    B. Lista achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national
    1. Coloana "Denumire/Nume si prenume furnizor/prestator" - se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri de TVA care a emis factura/facturile sau denumirea/numele si prenumele reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.
    2. Coloana "Codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului" - se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului sau al reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.
    3. Coloana "Baza impozabila totala" - se inscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferenta tuturor achizitiilor de bunuri si servicii, inclusiv baza de impozitare aferenta facturilor de stornare, in lei. In cazul in care baza de impozitare este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (-).
    4. Coloana "Taxa pe valoarea adaugata totala" - se inscrie suma totala a taxei, inclusiv taxa aferenta facturilor de stornare, in lei. Daca taxa colectata este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (-).
    C. Lista operatiunilor efectuate pe teritoriul national (detaliere la operatiuni cu taxare inversa pentru cereale si plante tehnice)
    1. Coloana "Nr. curent" - se inscrie o singura data numarul curent pentru fiecare furnizor/beneficiar care a efectuat operatiuni cu cereale si plante tehnice.
    2. Coloana "Tip V/C" se inscrie tipul operatiuni efectuate si anume:
    - V - pentru livrarile de cereale si plante tehnice;
    - C - pentru achizitiile de cereale si plante tehnice.
    3. Coloana "Codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului" - se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului sau al reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.
    4. Coloana "Denumire/Nume si prenume furnizor/beneficiar" - se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri de TVA care a emis/primit factura/facturile sau denumirea/numele si prenumele reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/beneficiarul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei.
    5. Coloana "Cod si denumire NC produs" - se inscriu livrarile/achizitiile de cereale si plante tehnice, care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, potrivit art. 160, alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
    6. Coloana "Baza impozabila" - se inscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferenta livrarilor/achizitiilor pentru care se aplica taxarea inversa, din care se detaliaza baza de impozitare pentru cereale si plante tehnice, pentru fiecare cod si denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferenta facturilor de stornare, in lei. In cazul in care baza de impozitare este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (-).
    7. Coloana "Taxa pe valoarea adaugata" - se inscrie suma TVA aferenta livrarilor/achizitiilor pentru care se aplica taxarea inversa, din care se detaliaza baza de impozitare pentru cereale si plante tehnice, pentru fiecare cod si denumire NC produs, inclusiv TVA aferenta facturilor de stornare, in lei. Daca taxa colectata este negativa, valoarea totala a acesteia se inscrie cu semnul (-).