Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Noutăţi privind Declaraţia 209

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila informează că, prin O.P.A.N.A.F. nr.892/2012, publicat în Monitorul Oficial Partea I,nr.430/28.06.2012, a fost modificat modelul şi conţinutul formularului 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.

Obligaţie
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supusă impozitului pe venit, conform legii.
Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.
În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere.În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Completare şi depunere
Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor O.G.nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.
Declaraţia se depune la organul fiscal competent, în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.
Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care va înscrie X în căsuţa prevăzută în acest scop.
Declaraţia se completează în 2 exemplare :
-    originalul se depune la :
-    organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domicliu, pentru persoanele fizice care au domicliul fiscal în România.
-    Organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
-    copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.
Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Alte precizări
Noul model al Declaraţiei 209 se utilizează pentru declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalităţi decât procedura judecătorească sau notarială, începând cu data intrării în vigoare a ordinului menţionat mai sus.