Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

ORDIN 858/2008 depunerea declaratiilor fiscale

ORDIN 858/2008 actualizat la 01 septembrie 2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

    in temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

    CAP. I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:
    a) 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
    b) 102 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
    c) 103 Declaratie privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
    d) 710 Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
    e) 101 Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
    f) 300 Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
    g) 301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s;
    h) 120 Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
    i) 130 Decont privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05;
    j) 200 Declaratie privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13.
    (2) Platitorii de impozite, taxe si contributii pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor fiscale.
    (3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a declaratiilor fiscale, contribuabilii utilizeaza serviciul "Depunere declaratii on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (4) Completarea si transmiterea declaratiilor fiscale prevazute la alin. (1) se efectueaza in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line", utilizandu-se formularele de declaratii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Data depunerii declaratiei fiscale este data inregistrarii acesteia pe site-ul de internet al Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, astfel cum a fost comunicata contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.
    ART. 2
    (1) Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
    (2) in situatia in care platitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie bugetara si aceeasi perioada de raportare mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii. Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.
    ART. 3
    (1) Declaratia depusa prin mijloace electronice de transmitere la distanta se prezuma a fi semnata de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, a carei semnatura a fost atasata declaratiei, conform certificatului digital utilizat.
    (2) Semnarea declaratiilor fiscale poate fi efectuata prin utilizarea certificatului digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
 
 CAP. II
    Solicitarea certificatelor digitale emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

    ART. 4
    (1) Pentru utilizarea metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, contribuabilii pot solicita un certificat digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
    (2) Certificatul digital se elibereaza gratuit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe numele persoanelor imputernicite pentru semnarea declaratiilor fiscale.
    (3) Certificatul digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala este utilizat de catre contribuabil numai in relatia cu organul fiscal.
    (4) Solicitarea certificatului digital se face prin inregistrarea persoanei imputernicite pentru semnarea declaratiilor ca utilizator al serviciului "Depunere declaratii on-line" si depunerea formularului 140 "Cerere pentru obtinerea certificatului digital", aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (5) Modelul si continutul formularului 140 "Cerere pentru obtinerea certificatului digital" sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (6) Cererea pentru obtinerea certificatului digital se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line". Exemplarul listat, semnat si stampilat de catre contribuabil, conform legii, se depune de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, intr-un interval de 30 de zile lucratoare de la transmiterea electronica a cererii, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului.
    (7) Cererea in format hartie va fi insotita de urmatoarele documente:
    - documentul de identitate a solicitantului, in original si in copie;
    - documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.
    (8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifica realitatea datelor inscrise in cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului si documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale se anexeaza la cerere.
    (9) Informatiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante, prin posta electronica, la adresa mentionata in cererea pentru obtinerea certificatului digital.
    ART. 5
    (1) Certificatul digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala este valabil pe o perioada de un an.
    (2) Revocarea certificatului digital se solicita de titularul acestuia prin completarea si transmiterea formularului 141 "Cerere pentru revocarea certificatului digital", aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Cererea pentru revocarea certificatului digital se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line".
    (3) Modelul si continutul formularului 141 "Cerere pentru revocarea certificatului digital" sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (4) in situatia in care revocarea certificatului digital se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acesta a fost eliberat, cererea pentru revocarea certificatului digital se depune in format hartie, semnat si stampilat, de catre contribuabil, conform legii, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    - documentul de identitate a persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si in copie;
    - documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul persoanei solicitante de a revoca certificatul digital.

    CAP. III
    Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise in conditiile Legii nr. 455/2001

    ART. 6
    in vederea depunerii declaratiilor fiscale, prevazute la art. 1, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, acestea pot fi semnate si de persoane care detin certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001.
    ART. 7
    (1) Pentru utilizarea serviciului Depunere declaratii on-line existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de catre persoanele prevazute la art. 6, in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti, desemnati de catre contribuabili pentru semnarea declaratiilor prevazute la art. 1 alin. (1), se vor efectua urmatoarele operatiuni:
    a) inregistrarea persoanei care detine certificat digital calificat, ca utilizator al serviciului Depunere declaratii on-line, prin transmiterea, in format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, semnat digital de catre solicitant si confirmat prin semnatura electronica a autoritatii de certificare, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line;
    b) depunerea formularului 150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat, existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line.

    (1^1) in cazul utilizarii serviciului Depunere declaratii on-line pentru depunerea declaratiei prevazute la art. 1 alin. (1) lit. j) de catre contribuabilii persoane fizice care semneaza in nume propriu declaratia, se va efectua operatiunea prevazuta la alin. (1) lit. a).
    (2) Modelul si continutul formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", precum si continutul documentului de confirmare a certificatului digital calificat sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completeaza, se transmite electronic si se listeaza prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line".
    Exemplarul listat, semnat si stampilat de catre contribuabil, conform legii, se depune de catre persoana imputernicita pentru semnarea declaratiilor fiscale, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului.
    (4) Cererea in format hartie va fi insotita de urmatoarele documente:
    - documentul de identitate a solicitantului, in original si in copie;
    - documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.
    (4^1) Persoanele fizice care detin certificat digital calificat si au obtinut dreptul de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti, pentru semnarea declaratiilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i), pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanta pentru Declaratia privind veniturile realizate, semnata in nume propriu, fara a mai fi necesara efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1).
    (4^2) Persoanele fizice care au obtinut dreptul de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line pentru Declaratia privind veniturile realizate, in situatia prevazuta la alin. (1^1), si doresc utilizarea acestui serviciu si pentru formularele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i) vor depune formularul 150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line.
    (5) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifica realitatea datelor inscrise in cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului si documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale se anexeaza la cerere.
    (6) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line", existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, semnata electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de catre un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001, se transmite persoanei solicitante, prin posta electronica, la adresa mentionata in cerere.
    ART. 8
    (1) Revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se solicita de titularul certificatului calificat, prin completarea si transmiterea formularului 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line", aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin functionalitatile puse la dispozitie de serviciul "Depunere declaratii on-line".
    (2) Modelul si continutul formularului 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line" sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (3) in situatia in care revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" se solicita de o persoana diferita de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, "Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line" se depune in format hartie, semnat si stampilat, de catre contribuabil, conform legii, la organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
    - documentul de identitate a persoanei care solicita revocarea certificatului digital, in original si in copie;
    - documentul eliberat de contribuabil, din care rezulta dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line".

    CAP. IV
    Dispozitii finale

    ART. 9
    (1) Dispozitiile cap. II "Solicitarea certificatelor digitale emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala" isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data de 1 mai 2008. incepand cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale vor putea fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001.
    (2) Dispozitiile cap. III "Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica" se aplica incepand cu data de 1 aprilie 2008.
    (3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.
    ART. 10
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 11
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 12
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 19 martie 2008.
Nr. 858.