Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Ordin ANAF 1752/2011 distribuire obligatii fiscale achitate in contul unic

Ordin 1752/2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007. Emitent: ANAF publicat in Monitorul Oficial 141 din 24 Februarie 2011.

Avand in vedere prevederile art. 26 alin. (2) si ale art. 114 alin. (2^4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", precum si art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Metodologia de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Dupa capitolul VII "Distribuirea sumelor platite in contul unic de contribuabilii aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare" se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VII^1 Inregistrarea impozitului pe venitul din salarii platit de        contribuabilii care au sedii secundare inregistrate ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor    30^1. In intelesul dispozitiilor prezentului capitol, prin contribuabil se intelege orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate fara personalitate juridica obligata la plata impozitului pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul principal si la sediile sale secundare.
    30^2. In conformitate cu dispozitiile legale in materie, contribuabilii au obligatia de a depune «Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate», cod 112, prin care se individualizeaza obligatiile fiscale reprezentand impozit pe venitul din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediul principal si la sediile secundare ale acestora.
    30^3. Distribuirea sumelor platite in contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire» si stingerea obligatiilor fiscale datorate de contribuabili se vor efectua in mod corespunzator, potrivit dispozitiilor prezentei metodologii.
    30^4. In scopul aplicarii prevederilor art. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe venit stins potrivit prevederilor pct. 30^3 se distribuie si se inregistreaza de catre organul fiscal competent, pe sediul principal, respectiv pe sediile secundare ale platitorului, proportional cu impozitul datorat pentru fiecare dintre acestea din totalul impozitului individualizat in titlul de creanta pentru care s-a efectuat stingerea.
    30^5. Modul de distribuire a impozitului pe venitul din salarii stins, atat pe sediul principal, cat si pe fiecare dintre sediile secundare, se comunica, in sistem informatic, de catre organul fiscal competent unitatii de trezorerie a statului la care este arondat acesta."
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele ANAF
Sorin Blejnar
Bucuresti, 23 februarie 2011.
Ordinul 1752/2011declaratii fiscale online cu semnatura electronica