Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Ordinul 2014/2011 procedura eliberare certificat de atestare fiscala

Ordinul 2014 din 19 mai 2011 (Ordinul 2014/2011) pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.    

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La capitolul I, denumirea literei A se abroga.
   2. Articolele 1-11 vor avea urmatorul cuprins:
   "Art. 1. -
   (1) Organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabili are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri, denumit in continuare certificat de atestare fiscala, in urmatoarele situatii:
   a) la solicitarea contribuabililor;
   b) la solicitarea altor autoritati publice, in cazurile si in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
   c) din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege.
   (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), solicitantii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala la organul fiscal competent. Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala poate fi transmisa si prin mijloace de transmitere la distanta.
(3) Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal prevazut la art. 33 sau 36 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.
   (4) In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala. In cerere, contribuabilul mentioneaza si sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala, dupa caz. In scopul eliberarii certificatului de atestare fiscala, organele fiscale competente colaboreaza in vederea stabilirii situatiei fiscale reale. In acest scop, organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla sediul activitatii/locul de desfasurare a activitatii principale comunica organului fiscal competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala informatiile solicitate cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii solicitarii.
   (5) Certificatul de atestare fiscala se semneaza de catre conducatorul organului fiscal emitent.
   Art. 2. -
   Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor extrajudiciare de timbru, conform reglementarilor legale in vigoare, cu exceptia cazului in care acesta se elibereaza la solicitarea autoritatilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.
   Art. 3. -
   In vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala, organul fiscal competent verifica:
   a) dosarul fiscal al contribuabilului;
   b) fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului;
   c) existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pana la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
   d) existenta deciziilor de rambursare sau, dupa caz, a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si inregistrate in evidenta fiscala note de compensare/restituire.
 Art. 4. -
   (1) Daca organul fiscal constata ca nu au fost depuse de catre contribuabil declaratiile fiscale, acesta instiinteaza contribuabilul privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, potrivit prevederilor art. 83 din Codul de procedura fiscala. In acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii instiintarii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.
   (2) In situatia in care organul fiscal constata ca, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, contribuabilul a fost instiintat cu privire la depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, acesta emite si comunica decizia de impunere din oficiu pana la emiterea certificatului de atestare fiscala, daca s-a implinit termenul de 15 zile de la instiintarea contribuabilului. Daca termenul de 15 zile se implineste dupa data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, termenul de eliberare a certificatului se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, dupa caz.
   (3) Organul fiscal emite si inregistreaza in evidenta fiscala, potrivit procedurilor legale, notele de compensare in toate cazurile in care exista decizii de rambursare aprobate sau, dupa caz, documentatia aprobata pentru solutionarea cererii de restituire, cu incadrarea in termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala.
   Art. 5. -
   (1) Certificatul de atestare fiscala cuprinde 4 sectiuni, respectiv:
   a) sectiunea A «Obligatii de plata»;
   b) sectiunea B «Sume de rambursat/restituit»;
   c) sectiunea C «Informatii pentru verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile»;
   d) sectiunea D «Alte mentiuni».
   (2) La sectiunea A se inscriu:
   a) totalul obligatiilor fiscale principale si sumelor stabilite de alte organe competente si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, exigibile la datele prevazute de art. 112 din Codul de procedura fiscala;
b) totalul obligatiilor fiscale accesorii, exigibile la datele prevazute de art. 112 din Codul de procedura fiscala.
   (3) La sectiunea A nu se cuprind:
   a) obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia ratelor neachitate la termenele stabilite in graficul de esalonare la plata;
   b) sumele reprezentand creante fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) sumele reprezentand amenzi contraventionale pentru care s-au formulat plangeri in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) obligatiile cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara, aprobat de catre judecatorul-sindic.
   (4) La sectiunea B se inscriu:
   a) totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu suma negativa si optiune de rambursare, in curs de solutionare si pentru care nu a fost emisa decizie de rambursare;
   b) totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, in curs de solutionare.
   (5) Sumele inscrise la sectiunile A si B pot fi detaliate pe tipuri de obligatii/deconturi de TVA cu suma negativa si optiune de rambursare in curs de solutionare/cereri de restituire in curs de solutionare, la solicitarea contribuabilului. In acest caz, informatiile se inscriu la sectiunea D.
   (6) La sectiunea C se inscriu:
   a) diferenta dintre obligatiile de plata cuprinse la sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B;
   b) totalul obligatiilor bugetare de plata in ultimele 12 luni.
   (7) Informatiile din sectiunea C se completeaza numai daca solicitantul certificatului de atestare fiscala mentioneaza expres acest lucru in cererea/adresa sa.
 (8) La sectiunea D se inscriu informatiile prevazute la alin. (5), precum si orice alte informatii relevante pentru situatia fiscala a contribuabilului, cum ar fi esalonare/plan de reorganizare, aprobat, in curs de derulare.
   Art. 6. -
   In sensul art. 112 din Codul de procedura fiscala, exigibilitatea obligatiilor fiscale este cea prevazuta la art. 116 alin. (5) din Codul de procedura fiscala.
   Art. 7. -
   In certificatul de atestare fiscala se inscriu, obligatoriu, numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal.
   Art. 8. -
   (1) Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in doua exemplare originale, din care:
   a) un exemplar se comunica solicitantului sau, dupa caz, noului organ fiscal competent, in situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) lit. c);
   b) un exemplar se pastreaza la organul fiscal emitent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), in situatia in care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala, in cererea sa mentioneaza numarul de exemplare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciara de timbru se plateste o singura data, indiferent de numarul de exemplare solicitate.
   Art. 9. - Se aproba modelul si continutul formularelor:
   a) «Certificat de atestare fiscala», cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.21.99, prevazut in anexa nr. 1;
   b) «Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala», cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.25.99, prevazut in anexa nr. 2.
   Art. 10. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art. 9 sunt prevazute in anexa nr. 3.
   Art. 11. -
   (1) In cazul contribuabililor mari si mijlocii, definiti potrivit legii, care solicita eliberarea certificatului de atestare fiscala prin mijloace de transmitere la distanta, organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscala si il comunica contribuabilului in aceeasi modalitate. In acest caz, contribuabilul imprima, pe suport hartie, certificatul de atestare fiscala si il prezinta administratiei finantelor publice in a carei raza teritoriala acesta isi are domiciliul fiscal, in vederea certificarii pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectueaza prin semnarea de catre conducatorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.
(2) Organul fiscal prevazut la alin. (1) indeplineste procedura de certificare dupa vizualizarea, in baza de date centrala, a formei electronice a certificatului de atestare fiscala."
   3. Articolele 12-14 se abroga.
   4. La capitolul I, litera B continand articolele 15-30 se abroga.
   5. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integranta din prezentul ordin.
   6. Anexele nr. 4-8 se abroga.
   Art. II. -
    Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscala, in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se solutioneaza conform prevederilor in vigoare la data depunerii cererii.
   Art. III. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare publicarii.


   Bucuresti, 19 mai 2011.
   Nr. 2.014.