Comunicat DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Persoanele fizice datorează CASS şi pentru alte categorii de venituri

Obligaţie
 • Persoanele care obţin venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri de noroc, operaţiunea de fiducie şi din alte surse au calitatea de contribuabil în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
 • Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate mai sus plătesc contribuţia asupra tuturor acestor venituri.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (700 lei).

Atenţie!
Nu se datorează CASS pentru veniturile menţionate mai sus de către persoanele care realizează : venituri din salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri din : activităţi independente realizate sub formă de întreprinderi individuale (ÎI), întreprindere familială(ÎF), persoană fizică autorizată (P.F.A.), profesii libere, activităţi agricole, activităţi independente cu reţinere la sursă (venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microintreprindere, care nu generează o persoană juridică ), realizate din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române, atât în România cât şi în străinătate.

Baza de calcul
Baza lunară de calcul pentru:
 • veniturile din cedarea folosinţei este venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare; norma anuală de venit pentru închirierile de camere în scop turistic.
 • venitul net anual pentru cei care determină venitul în sistem real
 • veniturile din investiţii este câştigul net
 • veniturile din premii şi câştiguri din jocuri de noroc este venitul net determinat ca diferenţă dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil.
 • veniturile din operaţiunea de fiducie este cea prevăzută la art.42 indice 1 din Codul Fiscal.
 • veniturile din alte surse este venitul brut realizat.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din:
 • declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.
 • declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise.
 • declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.
 • evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazelor de calcul.

Plata contribuţiei
Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.