Servicii depunere online Declaratii fiscale

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Raportări contabile la 30 iunie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila aduce la cunoştinţa contribuabililor că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.427/27.06.2012 a fost publicat Ordinul nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.
Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici se aplică :
- persoanelor carora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P.nr.3.055/2009 şi care în exerciţiul financiar precedent  au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent;
- de către subunităţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;
- de către instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Acestea vor depune raportările contabile la 30 iunie 2012 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică încadrarea în criteriul prevăzut mai sus pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv.

Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată,  pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Prezentarea  şi modul de completare a raportărilor contabile  la 30 iunie 2012

Entităţile întocmesc şi depun la organele fiscale competente raportări contabile la 30 iunie 2012, care cuprind următoarele formulare:
a)    Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b)    Contul de profit şi pierdere (cod 20);
c)    Date informative (cod 30).
    Raportările contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Raportările contabile la 30 iunie 2012 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
    Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2012, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de M.F.P. Acesta este pus la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul M.F.P., de la adresa www.mfinante.ro.
   
    Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I 2012 s-au aflat în inactivitate temporară, cei înfiinţaţi în cursul anului 2012, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, NU întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2012.

Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012

    Raportările contabile la 30 iunie 2012 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până  cel mai  târziu la data de 16 august 2012.
    Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2012 în condiţiile prevăzute de acest ordin se sancţionează conform prevederilor art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2012 de către entităţi se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.