Comunicat ANAF Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A.
   
    Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţ Brăila prezintă principalele prevederi privind procedura de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A., prevăzută la art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Generalităţi
    Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de T.V.A. care în cursul anului precedent nu a depăşit plafonul de scutire (35.000 euro la cursul de schimb valutar la data aderării la U.E., respectiv 3,3817 lei, însemnând 119.000 lei ) sau cel determinat proporţional cu data rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de T.V.A.cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire şi pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Solicitarea se depune la organele fiscale competente în perioada 1-10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea înregistrării va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind  anularea înregistrării în scopuri de T.V.A.
Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A., persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A., conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, respectiv pentru bunurile aflate în stoc şi serviciile neutilizate, activele corporale fixe şi bunurile de capital.
Important ! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30.septembrie.2011 inclusiv.

Procedura de scoatere din evidenţă
Scoaterea din evidenţă se face prin depunerea formularului 096 “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A., în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 “, însoţit de balanţa de verificare întocmită pentru luna anterioară solicitării de scoatere din evidenţă ,respectiv balanţa de verificare întocmită la data de 31.decembrie a anului precedent, precum şi certficatul de înregistrare în scopuri de T.V.A., în original, în vederea anulării. De asemenea, la acest formular se anexează şi o declaraţie pe proprie răspundere a persoanei impozabile din care să reiasă că nu s-au efectuat achiziţii intracomunitare în anul precedent.
Declaraţia de menţiuni semnată şi ştampilată conform legii, se depune la organul fiscal la care persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, direct la registratură, sau la poştă prin scrisoare recomandată, în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă.