Comunicat DGFP Braila

DESCARCA Declaratii fiscale

 1. Declaratia 010
 2. Declaratia 097
 3. Declaratia 100
 4. Declaratia 101 
 5. Declaratia 112
 6. Declaratia 225 online
 7. Declaratia 300
 8. Declaratia 390
 9. Declaratia 394
 10. Declaratia 710
 11. Adobe Reader 8.2.0 

Scoaterea din evidenta TVA - Cum se procedeaza ?

Persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de T.V.A. în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.În schimb, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A.anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011 şi dacă, până la data solicitării scoaterii din evidenţă, nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei

Formularistică

În situaţiile menţionate mai sus, solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. se poate depune la organele fiscale între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă( luna sau trimestrul).

Contribuabilii care solicită anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. depun la organul fiscal competent formularul 096 “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A., în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A.conform art.153” însoţit de balanţele de verificare sau jurnalele de vânzări la 31.12.2011 şi la data solicitării, după caz şi certificatul de înregistrare în scopuri de T.V.A. în original.Formularul se completează în 2 exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute, un exemplar, semnat şi ştampilat, conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată, iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Important! Anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A.Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A., cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Obligaţii declarative şi de plată a T.V.A.

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de T.V.A. şi în care are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.
Atenţie! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30.septembrie.2011 inclusiv.